Stanovy združenia

STANOVY ZDRUŽENIA

Vnútroblok SLÁVIA

(podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)
Čl. I

ZÁKLADNĚ USTANOVENIA
 

 1. Názov združenia je: Vnútroblok SLÁVIA  (ďalej len „združenie“)
 2. Sídlo združenia je: Šancová 54, 811 05 Bratislava 1
 3. Združenie je dobrovoľným a demokratickým združením fyzických osôb na základe spoločného napĺňania cieľov združenia.

Čl. II

CIELE ČINNOSTI ZDRUŽENIA

 

 1. Rekultivácia okolitého životného prostredia
 2. Zlepšovanie hygienického a zdravotného štandardu obyvateľov
 3. Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia dopravného a parkovacieho systému
 4. Podpora recyklácie druhotných surovín a bytového odpadu obyvateľov
 5. Združovanie, spolupráca a rozvíjanie kultúrno-spoločenských vzťahov obyvateľov
 6. Spolupráca s inými organizáciami a orgánmi štátnej správy
 7. Podpora a rozvoj športu v komunite a u detí
 8. Informačná a osvetová činnosť

 

Čl. III

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
 

 1. Riadne členstvo
  1. Riadnym členom združenia sa stáva každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia, zaplatila členský príspevok v stanovenej výške a termíne a riadne vyplnila prihlášku.
  2. Členovia prípravného výboru sa stávajú prvými členmi združenia dňom jeho registrácie.
  3. Práva a povinnosti členov:

                                   Člen má právo najmä:

Ø  podieľať sa na činnosti a na plnení cieľov združenia osobne  a využívať služby združenia

Ø  voliť členov a byť volený do orgánov združenia

Ø  podávať na orgány združenia návrhy, podnety, sťažnosti, týkajúce sa činnosti združenia

Ø  byť informovaný o rozhodnutiach, o činnosti a hospodárení združenia a jeho orgánov

Ø  hlasovať na valnom zhromaždení

 

                                   Medzi povinnosti člena patrí najmä:

Ø  dodržiavať stanovy a rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia

Ø  zúčastňovať sa na valnom zhromaždení

Ø  podieľať sa na plnení cieľov združenia

Ø  platiť riadne a včas členské príspevky, ktorých výšku stanovuje Valné zhromaždenia

Ø  usilovať o dobré meno a rozkvet združenia

Ø  vyvíjať podľa svojich možností a schopností činnosť v prospech združenia

Ø  zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie stanoveného cieľa združenia

Ø  dôsledne vykonávať prijaté funkcie v združení

 

 1. Čestné členstvo:
  1. Rada môže udeliť čestné členstvo fyzickej osobe, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj činností, ktoré sú cieľom združenia.
  2. S udelením čestného členstva musí navrhovaná osoba vopred súhlasiť.
  3. Čestný člen sa môže svojho členstva vzdať, odobrané mu môže byť len s rozhodnutím Rady,  a to ak poruší alebo ohrozí svojím správaním dobrú povesť združenia.
  4. Čestný člen má právo zúčastniť sa všetkých akcií združenia a zasadnutí valných zhromaždení. Čestný člen nemá povinnosť hradiť členské príspevky.
  5. Čestný člen nemôže voliť a byť volený do orgánov združenia.

 

 1. Vznik členstva:
  1. pri prípravnom výbore združenia dňom registrácie združenia
  2. na základe písomnej žiadosti o prijatí za člena doručenej Rade

 

 1. Členstvo zaniká:
  1. dobrovoľným vystúpením člena oznámeným písomne Rade
  2. vylúčením, o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie
  3. smrťou člena
  4. zánikom združenia

Čl. IV

ORGÁNY ZDRUŽENIA


Orgánmi združenia sú:

Ø  Valné zhromaždenie (ďalej len VZ)

Ø  Rada

Ø  Kontrolná komisia
 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia. VZ zvoláva Rada podľa potreby, najmenej však 1x ročne alebo na podnet aspoň 1/3 členov združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach združenia, najmä:

a.    rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia, schvaľuje plán činnosti, rozpočet a správu o hospodárení

b.    prejednáva, schvaľuje, prijíma, mení a ruší stanovy a prejednáva všetky zásadné otázky súvisiace s cieľmi združenia

c.    je oprávnené pozastaviť, príp. zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci samé rozhodnúť

d.    je uznášaniaschopné, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov, pričom na platnosť rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina len prítomných členov. Ak VZ nie je uznášaniaschopné, zvolá Rada náhradné VZ, ktoré je schopné uznášať sa aj vtedy, ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Každý člen VZ má iba 1 hlas, avšak môže splnomocniť aj iného člena

e.    volí a odvoláva členov ostatných orgánov, rozhoduje o prijatí a vylúčení člena zo združenia a o výške členského príspevku

 

 1. Rada je orgán volený VZ v tajnom hlasovaní a za svoju činnosť zodpovedná VZ. Rada organizuje a riadi činnosť združenia, je výkonným, riadiacim a štatutárnym orgánom združenia. Konať v mene združenia vo všetkých veciach a zastupovať združenie navonok sú oprávnení vždy dvaja hociktorí členovia Rady a to po predchádzajúcom prerokovaní s ostatnými členmi Rady.

            Funkčné obdobie Rady je dvojročné, pričom je možné aj opakovane zastávať funkciu v Rade. Počet členov Rady je nepárny (min. traja).

a.    Rada sa schádza aspoň jedenkrát štvrťročne a je uznášaniaschopná, ak sú prítomní min. traja jej členovia. Na platnosť rozhodnutia sú potrební min. traja členovia.

b.    Rada rozhoduje o prijímaní prípadných zamestnancov.

c.    Rada rozhoduje:

Ø  o uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme do 50.000,--EUR (päťdesiattisíc)

Ø  o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí v nadobúdacej cene do 50.000,--EUR (päťdesiattisíc)

d.    Hospodár je členom Rady a má na starosti evidenciu príjmov a výdavkov, účtovníctvo a veci s tým súvisiace.

e.    Z každého zasadnutia rady je vyhotovená písomná zápisnica.

f.     Podpisové právo majú všetci členovia Rady, ktorí sú zároveň oprávnení konať v mene združenia, pričom za Radu sa podpisujú najmenej dvaja jej členovia. Podpisovanie za združenie sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia, menám a funkciám podpisujúcich sa pripojí aj ich podpis.

 

 1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom, ktorý pozostáva z dvoch členov volených VZ na základe odporúčania Rady. Kontrolná komisia kontroluje najmä dodržiavanie stanov, plnenie uznesení VZ, hospodársku činnosť a ďalšie úlohy uložené uznesením VZ, Rady, prípadne vyplývajúce z platných právnych predpisov a má prístup ku všetkým dokladom združenia.
  Zamestnanci združenia nesmú byť členmi kontrolnej komisie.
  Členstvo v Rade a v Kontrolnej komisii združenia je nezlučiteľné.
   

Za vykonávané funkcie v orgánoch bude patriť členom orgánov náhrada hotových výdavkov.

Čl. V

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Rada združenia zriadi účet, ktorý bude oznámený členom združenia do 14 dní a z ktorého budú uhrádzané výdavky združenia.
 3. Príjmy združenia tvoria najmä:

a.    členské príspevky (upravujú interné pravidlá združenia)

b.    dary, dotácie, granty, sponzorské príspevky, príspevky fyzických a právnických osôb určené na činnosť združenia.

 1. Výdavky združenia tvoria výdavky potrebné k zaisteniu cieľa a činnosti združenia.
 2. Zásadou hospodárenia združenia je vyrovnanosť príjmov a výdavkov.
 3. Za hospodárenie je zodpovedný hospodár, ktorý predkladá 1x ročne VZ správu o hospodárení združenia.
 4. Pri zániku združenia rozhodne o majetku združenia VZ.

Čl. VI

ZÁNIK ZDRUŽENIA

 1. Združenie zaniká:

a.    zlúčením alebo splynutím s inými združeniami

b.    dobrovoľným rozpustením a likvidáciou, v zmysle platných právnych predpisov, o ktorých rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov, súčasne rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia.

c.    dohodou členov

d.    výmazom registrácie
 

 1. Valné zhromaždenie menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ.
 2. Zánik združenia likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Čl. VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.
 2. Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom dňa 15. 2. 2009.
 3. Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia.

 V Bratislave, dňa 16.2.2009

Členovia prípravného výboru:

Peter Lukas

Ing. Kristína Halásová

MUDr. Petra Líšková