Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Vnútroblok SLÁVIA 

ĎAKUJEME, za Vaše príspevky a priazeň pri darovaní 2% z Vaších daní za predchádzajúci rok 2020, kedy sme obdržali 2.408,47 EUR.

V minulom roku sme Vaše dane vždy využili efektívne na zveľadenie dvora, aktivity pre deti, na nákup novej zelene, ktorú sa snažíme každý rok v čo najviac možnej miere do dvora doplniť. Vaše dane sú výhradne použité pre nás všetkých vo vnútrobloku. Aj kedˇ aktuálna doba nám neprináša toľko aktivít, ako by sme chceli.

Dvor sa každý rok snažíme zveľaďovať, zlepšovať vzťahy susedov, zväčšovať pomer zelene novou výsadbou. Tento rok plánujeme vytvoriť komunitnú záhradku vo vyvýšených záhonoch, ktorú sa nám nepodarilo spraviť v roku 2021 kvôli pandémii. Radi by sme pridali zberné nádoby na napojenie dažďových zvodov na zachytávanie dažďovej vody a pracujeme pomaly na príprave obrasteného kontajnerového stojiska so zelenou strechou. Robíme to pre nás, robíme to aby sme si VYTVORILI LEPŠÍ PRIESTOR PRE ŽIVOT.

Vnútroblok SLÁVIA

Adresa: Šancová 4010/54, 81105 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

IČO: 42139520

Právna forma: Občianske združenie

IBAN: SK87 1100 0000 0029 2384 5203 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

 

Postup na poukázanie 2% z daní za rok 2021

(dobrovoľníci, ktorí pomáhali vo Vnútrobloku SLÁVIA min. 40 hodín v roku 2021 nám môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nás potvrdenie osobne, alebo na email vnutroblokslavia@gmail.com)
 

POSTUP NA POUKÁZANIE 2 % Z DANE pre organizáciu Vnútroblok SLÁVIA

 

ZAMESTNANEC

- Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

- Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

- Do 30. apríla 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

FYZICKÁ OSOBA

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

- Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

- Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

Ak ste právnická osoba:

- Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

- Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

ĎAKUJEME